Kabinet socijalne medicine, informatike i statistike

Glavna Sestra

Slađana Timotijević

glavna sestra kabineta

medicinska sestra-tehničar

referent zdravstvene statistike

Telefon:013/832-552, 013/839-911
Lokal: 335

E-mail: obvrsac@eunet.rs

Kabinet socijalne medicine, informatike i statistike čine lekar specijalista socijalne medicine, medicinska sestra-statističar i dva informatičara.
Delatnost:
Kabinet socijalne medicine, informatike i statistike prati i analizira pokazatelje kvaliteta rada ustanove, učestvuje u izradi planova i programa rada Opšte bolnice, statističkih izveštaja, prati i analizira funkcionisanje zdravstvenog sistema i načina rada ustanove, prati i proučava organizaciju rada službi i predlaže mere za povećanje efikasnosti, efektivnosti i kvaliteta rada istih, izrađuje analize iz pojedinih oblasti delatnosti ustanove, učestvuje u sprovođenju internog nadzora nad stručnim radom po oblastima zdravstvene zaštite, radi analize i izveštaje za potrebe opšte bolnice, predlaže i učestvuje u sprovođenju aktivnosti sa svrhom zaštite i unapređenja zdravlja, racionalizacije u organizaciji i sprovođenju zdravstvene zaštite, vrši analizu poslova, izrađuje programe za automatsku obradu podataka (AOP), ažurira WEB stranicu OB Vršac, učestvuje u izradi procedura/uputstava i formulara za potrebe akreditacijskog procesa bolnice, pomaže u organizaciji rada timova za samoocenjivanje u postupku akreditacije.

Lekari

Ostalo osoblje