Cenovnik za pacijente koji nisu osiguranici RFZO-a.

Na osnovu člana 57. i 61 Zakona o zdravstvenom osiguranju i odluke Upravnog odbora Opšte bolnice Vršac donete na sednici Upravnog odbora održanoj 05.04.2017. u vezi zdravstvene zaštite koja se ne obezbeđuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja  doneta je odluka o usvajanju cenovnika.

  • Usluge pružene pacijentima na ambulantnom lečenju  obračunavaju po važećem cenovniku .
  • Pacijenti na stacionarnom lečenju kroz cenu bolesničkog dana ostvaruju pravo na   ishranu, utrošene energente, smeštaj, zdravstveno vaspitni rad  i  sve specijalističke preglede koji se vrše u okviru bolničkog lečenja.

 

Usluge koje ne ulaze u cenu bolesničkog dana

  • Dijagnostička delatnost u laboratoriji, mikrobiologiji, transfuziji, patologiji i rtg i ultrazvučna dijagnostika, dijagnostičke usluge pružene u okvru odeljenja na kojima se pacijenti leče, terapijske procedure,   intervencije, operativni zahvati ne ulaze u cenu bolesničkog dana i iskazuju se po važećem cenovniku bolnice.

Važeći cenovnik usluga na lični zahtev, bez zdravstvenog osiguranja ili neoverene knjižice 21.09.2017.