Služba za pedijatriju sa neonatologijom

Načelnik službe

Glavna Sestra

Služba pedijatrije sa neonatologijom vrši hospitalno zbrinjavanje dece na odeljenju pedijatrije i Odeljenju neonatologije.
Odeljenje pedijatrije ima 18 postelja, sobu za opservaciju, intenzivnu negu, poseban blok izolacije i blok za patologiju novorođenčadi koja se nakon izlaska iz porodilišta u neonatalnom periodu leče na pedijatriji. Postoji i Dnevna bolnica sa odvojenim smeštajem za dnevnu terapiju.
U okviru Odeljenja pedijatrije rade dve subspecijalističke ambulante: Pulmološka i kardiološka.
Odeljenje neonatologije u okviru porodilišta ima 20 kreveta. Postoji prostorija za izolaciju novorođenčadi, prostorija za intenzivnu negu sa inkubatorima i dva boksa za zdravu novorođenčad.
Pulmologija:
• Spirometrija
• Farmakodinamski bronhodilatatorni testovi
• Bronhoprovokacioni testovi naporom
• Alergološki prick testovi na standardne inhalatorne i nutritivne alergene
• Određivanje serumske koncentracije ukupnih i specifičnih IgE antitela, ECP
• Indukovani sputum
• Eozinofili u sekretu nosa
Kardiologija:
• Ultrazvučna Doppler dijagnostika
• Holter monitoring krvnog pritiska
• Holter EKG monitoring
• Periodični pregledi dece koja se aktivno bave sportom
Neonatologija
• Praćenje ranog adaptacionog perioda kod zdrave novorođene dece
• Dijagnostika i lečenje nedonoščadi starosti preko 36 HBD
• Dijagnostika i lečenje novorođenčadi sa malom telesnom masom na rođenju
• Dijagnostika kongenitalnih anomalija
• Dijagnostika i lečenje novorođenčadi sa traumama nastalim u porođaju
• Vakcinacija (BCG, HBV)
• Testiranje na urođene bolesti metabolizma (hipotireoza i fenilketonurija)
• Zdravstveno prosvećivanje majki i popularizacija dojenja
• Svakodnevni kontakt sa patronažnom službom Vršca, Plandišta i Bele Crkve
• Obezbeđivanje uslova za transport ugrožene novorođenčadi u ustanove na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite

Lekari

Ostalo osoblje