Zdravstvene usluge koje Opšta bolnica Vršac  pruža, u okviru registrovane delatnosti, na osnovu Ugovora o pružanju i finansiranju zdravstvene zaštite, zaključenim sa Republičkim zavodom za zdravstveno osiguranje, uključujući lekove i medicinska sredstva, koji su utvrđeni kao pravo iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, obezbeđuju se osiguranim licima na teret sredstava obaveznog osiguranja, tj. ne naplaćuju se.

Participacija, kao vid Vašeg učešća u troškovima zdravstvene zaštite, propisana je Pravilnikom o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2016. godinu  („Sl. glasnik RS“, br. 12/2016. i 45/2016).

vidovi-participacije

iznosi-participacije