Izveštaj o redovnoj godišnjoj poseti predstavnka AZUS-a

  1. decembra 2016. u našoj bolnici su  boravili  spoljašnji  ocenjivači  Agencije za  akreditaciju  zdravstvenih  ustanova  Srbije.  U okviru redovne godišnje  posete  tim spoljnjih ocenjivača sačinjavali su  dr Dragan Kaljević i  vms Tanja Erdeljanović. Cilj posete bio je kontrola  postignutih  i implementiranih standarda.

Redovna poseta je započela  razgovorom sa menadžmentom naše bolnice, a nastavila se pregledom dokumentacije, razgovorima sa predstavnicima timova za samoocenjivanje  i obilaskom  bolnice. Na snovu nalaza tima za spoljašnje ocenjivanje, Agencija je pripremila i dostavila Opštoj bolnici Vršac Izveštak o prvoj redvnoj poseti OB Vršac.. U ovom Izveštaju u delu Opšti utisak nakon redovne posete  navodi se da . ,, U toku akreditacijskog procesa usvojen je veliki broj veoma kvalitetnih procedura i protokola u svim oblastima rada. Usvojene procedure i protokoli se poštuju u svakodnevnom radu, što se, između ostalog, obezbeđuje i redovnim kontrolama. U oblasti vođenja medicinske dokumentacije u skladu sa postojećom zakonskom regulativom i zahtevima akreditacijskih standarda  je primetan napredak, pre svega zahvaljujući angažovanju zaposlenih i njihovoj svesti o neophodnosti ispravnog vođenja dokumentacije, kao i zahvaljujući redovnim unutrašnjim proverama kvaliteta stručnog rada. Na nivou službi doneti su planovi unapređenja kvaliteta rada, što je i bio jedan od zadataka sadržan u akreditacijskom izveštaju.

Ispoštovane su preporuke iz akreditacijskog izveštaja koje nisu zavisile od finansijskih sredstava već samo od angažovanja menadžmenta i svih zaposlenih. Primetna su i zalaganja rukovodstva ustanove na prevazilaženju problema koji su rezultat raznih finansijskih, tehničkih i zakonskih ograničenja, na koje ustanova nema uticaja.

U proteklom periodu Opšta bolnica Vršac  prepoznala je sve prednosti i dostignuća akreditacije,  motivisala je svoje zaposlene,  uložila ogromnu energiju  kako bi postigla i  dostigla svoj cilj, bezbedne, sigurne i kvalitetne bolnice. Akreditaciju shvatamo kao kontinuirani proces usmeren ka dosezanju višeg nivoa efikasnosti u radu i unapređenju nivoa i dostupnosti zdravstvenih usluga koje pružamo našim korisnicima.  Saradnju sa Agencijom za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije, dobijene smernice za aktivnosti na unapređenju kvaliteta rada i bezbednosti pacijenta, kao i stručnu podršku u toku tog procesa smatramo vrlo značajnom za realizaciju ovih ciljeva.