“ZAUSTAVI-ZAŠTITI-POMOZI- Snažniji institucionalni odgovor na rodno zasnovano nasilje u Autonomnoj pokrajini Vojvodini“

Kako bi se u narednom periodu obezbedila veća informisanost i senzibilisanosti stručne i šire javnosti u vezi sa rodno-zasnovanim i seksualnim nasiljem nad ženama i devojkama Opšta bolnica Vršac  učestvuje u promocije projekta.

Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju je konkurisao u januaru 2015. godine kod Povereničkog fonda Ujedinjenih Nacija za podršku akcijama eliminisanja nasilja nad ženama (The United Nation Trust Fund to End Violence against Women-UN Trust Fund) sa projektom “ZAUSTAVI-ZAŠTITI-POMOZI-Snažniji institucionalni odgovor na rodno zasnovano nasilje u Autonomnoj pokrajini Vojvodini“ i uspešno prošao  selekciju od ukupno 1715 projekata iz celog sveta koji su aplicirali za sredstva  kod UN Fonda. Projekat  će se realizovati u periodu  od  2016-2019. godine, a ciljna grupa na koju se projekat odnosi su žene i devojke koje su bile u situaciji rodno-zasnovanog nasilja ili su izašle iz situacije nasilja i kojima je potrebna pomoć i podrška za prevazilaženje te situacije.

ŠTA SE ŽELI POSTIĆI PROJEKTOM „ZAUSTAVI – ZAŠTITI – POMOZI“

  • Osnažiće se institucionalni sistem podrške za žrtve rodno-zasnovanog i seksualnog nasilja, uključujući zdravstveni, psihosocijalni i pravni aspekt pružanja pomoći i podrške žrtvi, unaprediti multisektorska saradnja između zdravstvenih ustanova, ustanova socijalne zaštite, pravosuđa, policije i civilnog sektora
  • Doprineće se većoj obezbeđenosti i zaštićenosti žena i devojaka u Autonomnoj pokrajini Vojvodini od rodno zasnovanog, a naročito od seksualnog nasilja  i stvoriće se bolji uslovi za dugoročno sigurno i bezbedno okruženja pre svega za žene i devojke, ali i za sve građane.

Očekivanja od Zakona i od projekta Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo “ ZAUSTAVI – ZAŠTITI – POMOZI ” su značajna. Podrška države žrtvama nasilja je neohodna, jer nasilje nije privatni problem i lična stvar. Ono najviše ugrožava osobu koja trpi, a posledice oseti cela društvena zajednica.

Nasilje nikada nije u tišini. Tišina je samo dok se o njemu ćuti!

Za detaljnije informacije možete se informisati na sledećoj adresi

Link projekta je : http://projekti.zdravstvo.vojvodina.gov.rs/promocija-projekta/